Regulamin

REGULAMIN
ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ PRZEZ SYNERIZ SP. Z O.O.
ZA POMOCĄ SERWISU INTERNETOWEGO wKilkaChwil.pl

1 POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Niniejszy Regulamin świadczenia Usług drogą elektroniczną (zwany dalej
„Regulaminem”) określa zasady i warunki świadczenia przez Syneriz Sp. z o.o. usług za
pomocą Serwisu Internetowego wKilkaChwil.pl, warunki zawierania i rozwiązywania
Umów o świadczenie takich Usług, a także tryb postępowania reklamacyjnego.
2. Usługa wKilkaChwil.pl –  jest usługą bezpłatną. 
3. Zawarcie Umowy o świadczenie Usług drogą elektroniczną wskazanych w niniejszym
Regulaminie następuje pod warunkiem rejestracji w Serwisie Internetowym
wKilkaChwil.pl, zapoznania się i akceptacji treści niniejszego Regulaminu Przez zawarcie
Umowy o świadczenie Usług drogą elektroniczną Syneriz Sp. z o.o. zobowiązuje się
udostępnienia Kursu „Rodo w Kilka Chwil” na rzecz Usługobiorcy za pomocą Serwisu
Internetowego wKilkaChwil.pl na podstawie, w ramach i na zasadach wskazanych w
niniejszym Regulaminie.
2 DEFINICJE
1. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:
a) „Usługodawcy”– należy przez to rozumieć Syneriz Spółkę z ograniczoną
odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Marszałkowska nr 111, 00-102
Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego
prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS: 0000730510, NIP:
5252750039, REGON: 380201801, kapitał zakładowy: 10.000,00 zł, e-
mail: biuro@wkilkachwil.pl  – która jako osoba prawna świadczy Usługi drogą
elektroniczną;
b) „Usługobiorcy”– należy przez to rozumieć osobę fizyczną niemającą statusu  
konsumenta w rozumieniu art. 22 1  ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks
 cywilny  (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1025 ze zm.), osobę prawną lub jednostkę
organizacyjną   nieposiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje
zdolność prawną, prowadzącą we własnym imieniu działalność gospodarczą –
korzystającą z Serwisu Internetowego przy pomocy utworzonego dla niej przez
Usługodawcę Konta Usługobiorcy. Usługobiorca zawierając Umowę oświadcza
jednocześnie, że nie jest konsumentem. Niniejszy Regulamin nie ma
zastosowania do umów zawieranych pomiędzy Usługodawcą a konsumentami;
c) „Stronach”– należy przez to rozumieć łącznie Usługodawcę i Usługobiorcę;
d) „Przedsiębiorstwie” – należy przez to rozumieć zorganizowany zespół
składników niematerialnych i materialnych przeznaczonych do prowadzenia
działalności gospodarczej;
e) „Umowie”– należy przez to rozumieć zawartą przez Strony umowę, której
przedmiot obejmuje świadczenie przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy Usług
określonych w niniejszym Regulaminie. Zawarcie Umowy następuje poprzez
zarejestrowanie się przez Usługobiorcę, za pośrednictwem Serwisu Internetowego
www.wkilkachwil.pl, zaakceptowanie postanowień Regulaminu, potwierdzenie tej
rejestracji przez Usługodawcę. 
f) „Usługach” lub zamiennie „Usłudze”– należy przez to rozumieć usługi w
rozumieniu UŚUDE (Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną),

świadczone drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy na
zasadach określonych w niniejszym Regulaminie;
g) „Serwisie Internetowym”– należy przez to rozumieć platformę internetową
wKilkaChwil.pl administrowaną przez Usługodawcę, dostępną on-line poprzez
witrynę wkilkachwil.pl, za pośrednictwem której świadczone są przez
Usługodawcę Usługi na rzecz Usługobiorcy;
h) „Systemie Teleinformatycznym” należy przez to rozumieć zespół
współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania,
zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie
danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego
rodzaju sieci telekomunikacyjnego urządzenia końcowego w rozumieniu ustawy z
dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1907);
i) „Koncie Usługobiorcy” – należy przez to rozumieć indywidualne konto założone
dla Usługobiorcy w ramach świadczenia Usług przez Usługodawcę, przy pomocy
którego Usługobiorca korzysta z dostępu do Serwisu Internetowego;
j) „Adresie Elektronicznym” – należy przez to rozumieć oznaczenie Systemu
Teleinformatycznego umożliwiające porozumiewanie się za pomocą środków
komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej;
k) „Informacji Poufnej” należy przez to rozumieć informację poufną uzyskaną w
związku z zawartą pomiędzy Stronami Umową, w szczególności każdą informację
strategiczną, techniczną, technologiczną, prawną, biznesową, handlową i
organizacyjną, umieszczoną w Serwisie Internetowym przez Usługobiorcę, która
posiada wartość dla Strony ujawniającej ją, a która jest możliwa do
zidentyfikowania jako informacja stanowiąca tajemnicę Przedsiębiorstwa i nie jest
powszechnie znana;
l) „Danych Osobowych” należy przez to rozumieć informacje o zidentyfikowanej
lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej;
m) „Administratorze Danych Osobowych”należy przez to rozumieć Syneriz Spółkę
z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Marszałkowska nr
111, 00-102 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru
Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie,
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS: 0000730510, NIP:
5252750039, REGON: 380201801, kapitał zakładowy: 10.000.00 zł, e- mail: 
biuro@wkilkachwil.pl  – jako osoba prawna, która samodzielnie lub wspólnie z
innymi ustala cele i sposoby przetwarzania Danych Osobowych;
n) „Regulaminie”– należy przez to rozumieć niniejszy dokument;
o) „UŚUDE”– należy przez to rozumieć ustawę z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu
usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1219 ze zm.);
p) „RODO”– należy przez to rozumieć ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU
EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w
sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1 z
dnia 2016.05.04).

2. Serwis Internetowy, działający on-line za pośrednictwem witryny wkilkachwil.pl, stanowi
platformę internetową, za pomocą której Usługodawca świadczy na rzecz Usługobiorcy
Usługi polegające na udostępnieniu drogą elektroniczną w całości lub części zasobów
Serwisu Internetowego polegających na umożliwieniu Usługobiorcy, w ramach
posiadanego przez niego Konta Usługobiorcy dostępu do Kursu Rodo w Kilka Chwil.  

3. W okresie korzystania z Usługi, Usługobiorca uzyskuje dostęp do Serwisu Internetowego
wyłącznie on-line, w sposób określony w Regulaminie, pod warunkiem zapewnienia
przez Usługobiorcę i na jego koszt dostępu do Internetu i odpowiedniego sprzętu
komputerowego określonego w § 9 ust. 1 niniejszego Regulaminu.
4. Z zastrzeżeniem odmiennych postanowień Regulaminu, Serwis Internetowy jest
dostępny dla Usługobiorcy w okresie korzystania przez niego z Usługi, przez całą dobę i
siedem dni w tygodniu.
5. Usługodawca zastrzega możliwość zaistnienia niedostępności on-line Serwisu
Internetowego dla Usługobiorcy celem zapewnienia bezpieczeństwa i stabilności
świadczenia Usług na potrzeby napraw, konserwacji, wprowadzania niezbędnych
adaptacji, zmian i innych tym podobnych czynności. Usługodawca dołoży starań, aby
planowane przerwy techniczne, związane z przerwą w funkcjonowaniu Serwisu
Internetowego odbywały się w godzinach pomiędzy godziną 18.00 a godziną 7.00 dnia
następnego.
6. Wszelkie przerwy lub ograniczenia w świadczeniu Usług za pośrednictwem Serwisu
Internetowego w przypadkach wskazanych w § 3 ust. 6 niniejszego Regulaminu uznaje
się za zgodne i dopuszczalne w ramach Umowy i nie mogące rodzić żadnej
odpowiedzialności Usługodawcy wobec Usługobiorcy.
7. Usługodawca zastrzega sobie prawo do:
a) Zmiany funkcjonalności Serwisu Internetowego w dowolnej chwili, zarówno
poprzez rozbudowywanie go o nowe funkcje jak i zmiany istniejącej
funkcjonalności;
b) Zmiany zakresu świadczonych Usług oraz dodawania i usuwania Usług;
c) Zmiany obszarów funkcjonalności poprzez dodawanie bądź usuwanie obszarów
funkcjonalności.

8. Usługodawca zastrzega sobie prawo przeniesienia Serwisu Internetowego w tym praw i
obowiązków wynikających z niniejszego Regulaminu na podmiot trzeci za uprzednim
powiadomieniem Usługobiorcy, na co Usługobiorca wyraża zgodę.
9. Usługodawca zastrzega sobie prawo zaprzestania wykonywania działalności w zakresie
prowadzenia Serwisu Internetowego po uprzednim poinformowaniu Usługobiorcy z 3
miesięcznym wyprzedzeniem.
3 ZASADY DOSTĘPU DO SERWISU INTERNETOWEGO
1. Warunkiem korzystania przez Usługobiorcę z Serwisu Internetowego, jest akceptacja
postanowień Regulaminu, rejestracja Konta Usługobiorcy w Serwisie Internetowym.
2. Poprzez zarejestrowanie Konta Usługobiorcy oraz akceptację postanowień Regulaminu
Usługobiorca składa oświadczenie woli wyrażające zgodę na świadczenie Usług drogą
elektroniczną zgodnie z postanowieniami Regulaminu.
3. Podczas rejestracji Konta Usługobiorcy wprowadza on ustalone przez siebie i znane
tylko sobie login i hasło. Usługobiorca ma obowiązek dbać, aby jego login i hasło
pozostały poufne, a w szczególności nie może ich udostępniać osobom nieuprawnionym.
4. Podczas rejestracji Konta Usługobiorcy podaje on dane, które mogą obejmować:
a) nazwa przedsiębiorstwa/imię i nazwisko przedsiębiorcy lub imiona i nazwiska
przedsiębiorców działających w formie spółki cywilnej;
b) Imię i nazwisko
c) Zajmowane stanowisko

d) Adres Elektroniczny;
5. W celu rejestracji Konta Usługobiorcy powinien on:
a) wypełnić formularz rejestracyjny znajdujący się w Serwisie Internetowym;
b) wypełnić wszystkie pola formularza oznaczone gwiazdką jako obowiązkowe.
6. Dane wpisane do formularza rejestracyjnego podczas rejestracji Konta Usługobiorcy
powinny dotyczyć Usługobiorcy zamawiającego Usługę oraz powinny być poprawne.
7. Podczas rejestracji Konta Usługobiorcy na wskazany we wniosku rejestracyjnym Adres
Elektroniczny wysłane zostanie potwierdzenie rejestracji Konta Usługobiorcy w Serwisie
Internetowym, z prośbą o zweryfikowanie danych i zakończenie rejestracji Konta
Usługobiorcy.
8. Po zakończeniu procesu rejestracji Konta Usługobiorcy otrzymuje on dostęp do Konta
Usługobiorcy.
9. Usługobiorca ma prawo do poprawienia wpisanych przez siebie danych w formularzu
rejestracyjnym podczas rejestracji Konta Usługobiorcy. W celu zmiany informacji
wpisanych w formularzu rejestracyjnym podczas rejestracji Konta Usługobiorcy
Usługobiorca powinien zalogować się w Serwisie Internetowym, gdzie ma możliwość
edytowania wszystkich danych. Po dokonaniu zmiany danych Usługobiorca powinien je
zatwierdzić, aby zmiany zostały zapisane. Usługodawca nie jest zobowiązany do
przyjęcia rejestracji Konta Usługobiorcy i może odmówić zawarcia Umowy bez podania
powodu.
10. Za dzień zawarcia Umowy uważa się dzień potwierdzenia email za pomocą kliknięcia w
link aktywacyjny.
4 PŁATNOŚĆ
Korzystanie przez Usługobiorcę z Serwisu Internetowego i Kursu „RODO w Kilka Chwil” jest
nieodpłatne.
5 ROZWIĄZANIE I WYGAŚNIĘCIE UMOWY
1. Umowa wygasa również w razie likwidacji Usługodawcy albo zaprzestania prowadzenia
przez Usługodawcę działalności gospodarczej (z zastrzeżeniem postanowień § 3 ust. 9).
2. Usługodawca ma prawo według swego wyboru zawiesić wykonywanie Umowy albo
rozwiązać Umowę ze skutkiem natychmiastowym oraz bez uprzedzenia zablokować
dane Konto Usługobiorcy jeśli Usługobiorca:
a) narusza postanowienia Regulaminu lub nie stosuje się do obowiązujących
przepisów prawa;
b) umożliwia dostęp do swojego Konta Usługobiorcy osobom nieuprawnionym;
c) korzysta z Konta Usługobiorcy niezgodnie z przeznaczeniem,
d) korzysta z Konta Usługobiorcy w sposób niezgodny z obowiązującym prawem;
e) wykonuje operacje zagrażające naruszeniem stabilności i prawidłowości pracy
Serwisu Internetowego, jak również zagrażające bezpieczeństwu danych innych
Usługobiorców.

3. Usługodawca zastrzega prawo wypowiedzenia Umowy w każdym czasie bez podania
przyczyn ze skutkiem natychmiastowym  bez ponoszenia odpowiedzialności z tego
tytułu.
6 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Usługodawca jako Administrator Danych Osobowych dokłada wszelkich starań, aby
zapewnić wszelkie możliwe środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony Danych
Osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą,
zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze
wszystkimi obowiązującymi przepisami prawa, w tym RODO.
2. W ramach świadczenia Usług przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy może
dochodzić do przetwarzania przez Usługodawcę Danych Osobowych Usługobiorcy, a
także Danych Osobowych pracowników, współpracowników, zgodnie z niniejszym
regulaminem i polityką prywatności
3. Usługodawca korzysta w Serwisie Internetowym z plików cookies i innych podobnych
technologii, żeby poprawić efektywność i zaproponować Usługobiorcy coraz doskonalsze
funkcjonalności Serwisu Internetowego oraz bardziej dopasowane reklamy. Jeśli
Usługobiorca nie zgadza się na zapisywanie i odbieranie informacji w plikach cookies,
może on zmienić zasady dotyczące plików cookies za pomocą ustawień swojej
przeglądarki internetowej lub zastosowanie tzw. opt-out na stronie dostawcy danego
rozwiązania technologicznego. Szczegółowe informacje odnośnie stosowanych przez
Usługodawcę technologii dostępne są w Polityce cookies.
4. Więcej informacji na temat przetwarzania Danych Osobowych Usługobiorca znajdzie w
Polityce Prywatności.
7 ODPOWIEDZIALNOŚĆ
1. Usługodawca nie przyznaje gwarancji żadnego rodzaju zarówno w odniesieniu do
świadczonych przez Usługodawcę Usług, jak i co do Serwisu Internetowego oraz treści w
nim zawartych.
2. Wszelkie dane są wprowadzane do Serwisu Internetowego przez Usługobiorcę lub osoby
przez niego wyznaczone za pośrednictwem Konta Usługobiorcy. Usługobiorcy zakazuje
się przy wprowadzaniu do Serwisu Internetowego dostarczania treści o charakterze
bezprawnym. Usługobiorca ponosi pełną odpowiedzialność za poprawność, zakres,
kompletność, treść i zgodność z przepisami prawa danych wprowadzonych i
przechowywanych przy wykorzystaniu Serwisu Internetowego. Usługodawca nie ponosi
odpowiedzialności za poprawność dokonywania przez Usługobiorcę czynności lub
wprowadzonych jakichkolwiek danych w Serwisie Internetowym.
3. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowości w świadczeniu Usług
powstałe w wyniku:
a) celowego lub przypadkowego nieprawidłowego korzystania przez Usługobiorcę z
Serwisu Internetowego;
b) zmian wprowadzonych w Serwisie Internetowym lub otoczeniu technologicznym
Serwisu Internetowego przez Usługobiorcę lub inny podmiot działający na rzecz
Usługobiorcy w jakiejkolwiek formie i na podstawie jakiegokolwiek stosunku
prawnego lub faktycznego;
c) celowego lub przypadkowego dostępu do Serwisu Internetowego lub otoczenia
technologicznego Serwisu Internetowego przez osoby nieuprawnione lub
nieposiadające odpowiednich kwalifikacji – zarówno osoby trzecie, jak i osoby
związane z Usługobiorcą w jakiejkolwiek formie i na podstawie jakiegokolwiek
stosunku prawnego lub faktycznego;
d) celowego lub przypadkowego zniszczenia sprzętu koniecznego do użytkowania
Serwisu Internetowego lub otoczenia technologicznego Serwisu Internetowego
przez Usługobiorcę, osoby trzecie, jak i przez osoby związane z Usługobiorcą w

jakiejkolwiek formie i na podstawie jakiegokolwiek stosunku prawnego lub
faktycznego;
e) jakiegokolwiek działania celowego lub przypadkowego (także zdalnego)
nakierowanego na Usługodawcę, Serwis Internetowy lub otoczenie
technologiczne Serwisu Internetowego dokonywanego przez jakikolwiek podmiot
trzeci, zarówno za wiedzą lub zgodą Usługobiorcy, jak i bez wiedzy czy zgody
Usługobiorcy.

4. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za ujawnienie, utratę lub zniekształcenie
danych wprowadzonych przez Usługobiorcę do Serwisu Internetowego, wynikłe z
jakiejkolwiek innej przyczyny niż wina umyślna Usługodawcy.
5. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za działanie urządzeń oraz sieci
telekomunikacyjnych i informatycznych niebędących pod kontrolą Usługodawcy.
6. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za niezgodne z prawem wykorzystanie
Serwisu Internetowego przez Usługobiorcę, w tym nie ponosi odpowiedzialności za
szkody powstałe po stronie osób trzecich w wyniku korzystania z Serwisu Internetowego
przez Usługobiorcę.
7. W zakresie dozwolonym prawem, wyłączona jest odpowiedzialność Usługodawcy za
wszelkie szkody pośrednie, utracone korzyści, czyste straty finansowe, utratę wizerunku
wynikające lub związane z wykonywaniem przez Usługodawcę zobowiązań wynikających
z Umowy.
8. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienie bądź niewykonanie
zobowiązań wynikających z Umowy zawartej z Usługobiorcą, jeżeli opóźnienie bądź
niewykonanie było skutkiem działania siły wyższej lub innych zdarzeń, których
Usługodawca nie mógł przewidzieć i na które nie miał wpływu. Przez Siłę Wyższą
rozumie się zdarzenie nadzwyczajne, zewnętrzne, którego nie można przewidzieć i
któremu nie można było zapobiec. Za okoliczności stanowiące Siłę Wyższą uznaje się w
szczególności wojnę, klęski żywiołowe, strajki, awarie, ataki DDoS lub inne zakłócenia w
działaniu sieci telekomunikacyjnej lub infrastrukturze teleinformatycznej, a także
nadzwyczajne działania rządowe i administracyjne oraz działania podmiotów mających
wpływ na funkcjonowanie Serwisu Internetowego, a których działalność jest niezależna
od Usługodawcy.
9. Niezależnie od liczby i podstawy roszczeń Usługobiorcy lub osoby trzeciej Usługobiorca
zwalnia Usługodawcę z wszelkich zobowiązań.
10. Serwis Internetowy może zawierać odnośniki do innych witryn internetowych.
Usługodawca nie odpowiada za treść, formę oraz poprawność informacji zawartych w
tych odnośnikach. Przeglądanie zawartości odnośników odbywa się na własne ryzyko
Usługobiorcy.
11. Usługodawca zastrzega sobie prawo umieszczania w dowolnej części Serwisu
Internetowego treści reklamowych w formach stosowanych w Internecie. Usługodawca
nie ponosi odpowiedzialności za treści reklamowe zamieszczane na Serwisie
Internetowym oraz za wynikające z tego tytułu roszczenia osób trzecich.
8 WYMAGANIA TECHNICZNE
1. Warunkiem korzystania z Systemu Internetowego jest spełnienie poniższych wymagań
technicznych:
a) Połączenie z siecią Internet;

b) Dostęp do indywidualnego konta poczty elektronicznej e-mail;
c) Posiadanie systemu operacyjnego Microsoft Windows (w jednej z dwóch
najnowszych oficjalnych wersji), min. 2 GB RAM, rozdzielczość min. 1024×768 w
trybie high color, 1 GB wolnej przestrzeni dyskowej;
d) Prawidłowo skonfigurowana przeglądarka internetowa w najnowszej oficjalnej
wersji: Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Safari, Opera;
e) Możliwość uruchomienia apletów Java w przeglądarce internetowej;
f) W przypadku korzystania z Usługi pobrania plików (Wzorów Dokumentów) – także
posiadanie i zainstalowanie przez Usługobiorcę odpowiedniego oprogramowania
umożliwiającego odczytywanie lub zapisywanie pobranego pliku w formacie PDF,
DOC, XLS lub MP3.

2. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe działanie Serwisu
Internetowego, jeżeli sprzęt komputerowy, oprogramowanie lub dostęp do Internetu
Usługobiorcy nie spełniają wskazanych w §8 ust. 1 wymagań technicznych.
3. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za nadmierne przeciążone łącze internetowe
Usługobiorcy, a także inne łącza między operatorskie. Usługodawca nie ponosi także
odpowiedzialności za zakłócenia w funkcjonowaniu Serwisu Internetowego wywołane
niedozwoloną ingerencją Usługobiorcy lub osób trzecich, także zdalną, niezależną od
Usługodawcy.
4. Koszt dostosowania do wymogów technicznych określonych w §8 ust. 1 w całości ponosi
Usługobiorca. Usługodawca nie ponosi kosztów związanych z uzyskaniem przez
Usługobiorcę niezbędnego dostępu do Serwisu Internetowego dzięki korzystaniu przez
Usługobiorcę z Internetu lub innych środków komunikowania się na odległość, a także
właściwego oprogramowania do korzystania z dostępu do Serwisu Internetowego lub
umożliwiającego odczytanie lub zapisanie pliku. Zasady i koszty takiego dostępu reguluje
umowa zawarta przez Usługobiorcę z podmiotem udostępniającym takie usługi lub
oprogramowanie.
9 PRAWA AUTORSKIE
1. Serwis Internetowy oraz jego poszczególne elementy, znaki towarowe i inne zawarte w
nim oznaczenia i treści są przedmiotem ochrony wynikającej z powszechnie
obowiązujących przepisów prawa, w tym ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie
autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1191 ze zm.), ustawy z dnia 30
czerwca 2000 r. prawo własności przemysłowej (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 776 ze zm.) oraz
ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych (t.j. Dz.U. 2001 Nr 128, poz. 1402
ze zm.).
2. Majątkowe prawa autorskie do treści znajdujących się w Serwisie Internetowym stanowią
własność Usługodawcy lub zostały mu udostępnione na podstawie stosownej umowy i
podlegają ochronie prawnej zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
3. Usługobiorca ma prawo korzystać z Serwisu Internetowego i zawartych w nim treści w
celu realizacji swoich uprawnień określonych w niniejszym Regulaminie.
4. W zakresie prawa do korzystania z Serwisu Internetowego, o którym mowa w § 9 ust. 3,
Usługobiorca nie ma prawa do:
a) usuwania bądź zmiany znaków handlowych i informacji o Usługodawcy podanych
w elementach Serwisu Internetowego i materiałach towarzyszących;
b) modyfikowania kodu wynikowego jakiegokolwiek programu wchodzącego w skład
Serwisu Internetowego;

c) wykonywania kopii programów i treści będących elementami Serwisu
Internetowego
d) samodzielnego oddzielania od całości Serwisu Internetowego jakiejkolwiek części,
kopiowania i umieszczania jej w jakimkolwiek innym miejscu niż tam, gdzie została
pierwotnie umieszczona przez Usługodawcę;
e) samodzielnego dokonywania zmian w działaniu Serwisu Internetowego oraz
wszelkich innych zmian technicznych bez zgody Usługodawcy, w tym
wprowadzania do nazewnictwa obowiązującego w Serwisie Internetowym zmian,
dodatków lub skrótów, które zniekształcają treść lub formę;
f) przeniesienia praw wynikających z Umowy na inny podmiot, bez uzyskania
uprzedniej pisemnej zgody Usługodawcy.

5. Usługobiorca gwarantuje Usługodawcy, że korzystanie przez niego z Serwisu
Internetowego nie będzie naruszało przepisów prawa ani praw osób trzecich oraz nie
będzie wiązało się z koniecznością zapłaty przez Usługodawcę jakichkolwiek opłat lub
odszkodowań na rzecz osób trzecich, w tym organizacji zbiorowego zarządzania
prawami autorskimi i pokrewnymi.
6. Publikacja w ramach Serwisu Internetowego materiałów (w szczególności wstawianie
logo, umieszczanie zdjęć lub obrazów, publikowanie i udostępnianie dokumentów i
publikacji w formie plików elektronicznych, pisanie i wysyłanie powiadomień tekstowych)
przez Usługobiorcę jest równoznaczna z oświadczeniem przez niego, iż posiada
stosowne prawa do publikacji danego materiału. Usługobiorca jest uprawniony z tytułu
praw autorskich, praw pokrewnych, praw do rozpowszechniania wizerunku, praw do baz
danych, praw własności przemysłowej i innych praw do treści wszelkich informacji lub
przekazów w zakresie niezbędnym do dokonania tych czynności zgodnie z prawem.
Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za skutki prawne wynikające z naruszenia
prawa w związku z publikacją takich materiałów przez Usługobiorcę.
7. W przypadku wprowadzenia przez Usługodawcę do Serwisu Internetowego nowych
funkcjonalności na podstawie idei wskazanej przez Usługobiorcę, Usługobiorca
przyjmuje do wiadomości, że twórcą i wyłącznie uprawnionym z tytułu osobistych i
majątkowych praw autorskich do tej funkcjonalności będzie wyłącznie Usługodawca, a
Usługobiorcy nie należy się z tytułu wskazania idei wynagrodzenie.
10 PROCEDURA REKLAMACYJNA
1. Usługobiorca może zgłaszać reklamacje i informacje związane z niewykonaniem lub
nienależytym wykonaniem przez Usługodawcę warunków Usług określonych w
Regulaminie drogą elektroniczną na Adres Elektroniczny Usługodawcy 
biuro@wKilkaChwil.pl
 lub drogą pocztową na adres siedziby Usługodawcy, tj. Syneriz Sp. z o.o., ul.
Marszałkowska nr 111, 00-102 Warszawa.
2. Zgłoszenie reklamacyjne powinno określać:
a) Dane zgłaszającego reklamację (imię i nazwisko/nazwę i adres przedsiębiorcy,
Adres Elektroniczny);
b) Opis zdarzenia będącego podstawą reklamacji.
3. Reklamacja zostanie rozpatrzona przez Usługodawcę w terminie 30 dni od daty jej
otrzymania. Jeżeli reklamacja będzie wymagała uzupełnienia to zostanie ona
rozpatrzona w terminie 30 dni od daty otrzymania uzupełnionej reklamacji.

4. Usługobiorca otrzyma informację o sposobie rozpatrzenia reklamacji drogą
korespondencji elektronicznej, na Adres Elektroniczny podany w zgłoszeniu
reklamacyjnym.
11 POUFNOŚĆ
1. Usługodawca oświadcza, że w ramach świadczonych Usług w Serwisie Internetowych
nie ma dostępu do danych wprowadzonych przez Usługobiorcę
2. W ramach świadczenia przez Usługodawcę Usług w Serwisie Internetowym zobowiązuje
się on do zachowania w ścisłej tajemnicy wszelkich Informacji Poufnych uzyskanych w
związku ze skorzystaniem przez Usługobiorcę z Usługi – Kursu Rodo w Kilka Chwil.
3. Usługodawca zobowiązuje się do wykorzystania Informacji Poufnych jedynie w celach
związanych z wzajemną współpracą regulowaną niniejszym Regulaminem.
Zobowiązanie do zachowania tajemnicy obejmuje również informacje, które zostały
ujawnione Usługodawcy przed zawarciem Umowy, w tym informacje z zastrzeżeniem
zachowania poufności.
4. Usługodawca zobowiązuje się do ujawnienia Informacji Poufnych jedynie tym
pracownikom bądź osobom współpracującym z Usługodawcą na innej podstawie niż
stosunek pracy, którym będą one niezbędne do wykonywania powierzonych im
czynności i tylko w zakresie w jakim odbiorca informacji musi mieć do nich dostęp.
Usługodawca jednocześnie zapewnia, że osoby wymienione w zdaniu poprzednim będą
zobowiązane do zachowania w poufności Informacji Poufnych co najmniej w stopniu
wskazanym w niniejszym Regulaminie.
5. Usługodawca zobowiązuje się do podjęcia wszelkich niezbędnych kroków dla
zapewnienia, że żaden pracownik i współpracownik otrzymujący Informacje Poufne, w
szczególności informacje stanowiące tajemnicę Przedsiębiorstwa nie ujawni tych
Informacji Poufnych, ani ich źródła, zarówno w całości, jak i w części osobom lub
podmiotom trzecim bez uzyskania uprzednio wyraźnego upoważnienia na piśmie od
Usługobiorcy, z zastrzeżeniem ust. 8 poniżej.
6. Usługodawca ponosi odpowiedzialność za działania i zaniechania swoich pracowników i
współpracowników, którym udostępnił Informacje Poufne, jak za swoje własne.
7. Usługodawca zobowiązuje się do odpowiedniego zabezpieczenia i ochrony przed
kradzieżą, utratą oraz przed dostępem osób nieuprawnionych do przekazanych
Informacji Poufnych.
8. Strony ustalają, że obowiązek zachowania poufności nie obejmuje informacji, które są
powszechnie znane, z zastrzeżeniem, że nie stały się one powszechnie znane w wyniku
naruszenia postanowień niniejszego Regulaminu.
9. W wypadku, gdy Usługodawca otrzyma żądanie ujawnienia Informacji Poufnych w
całości bądź w części od uprawnionego organu, Sądu lub innego podmiotu,
Usługodawca, o ile będzie to dopuszczalne zgodnie z obowiązującym prawem,
zobowiązuje się do natychmiastowego powiadomienia Usługobiorcy o otrzymaniu takiego
żądania oraz okolicznościach jemu towarzyszących, w szczególności o wskazanym
zakresie ujawnienia i podmiotu na rzecz którego ujawnienie ma nastąpić, o ile takie
działanie nie będzie sprzeczne z prawem, oraz do skonsultowania się Usługobiorcą w
kwestii zasadności podjęcia prawnie dostępnych kroków w celu odrzucenia, bądź
zmniejszenia zakresu realizacji takiego żądania.
10. Wszystkie Informacje przekazane w ramach współpracy między Stronami regulowanej
niniejszym Regulaminem pozostaną własnością Usługobiorcy i nie będą kopiowane bez
uprzedniej pisemnej zgody Usługodawcy.

11. Usługodawca oświadcza, że stosuje środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej
ochrony Danych Osobowych o stopniu zabezpieczenia odpowiednim, w jakim stosuje się
zabezpieczenia do przysłania plików jpk (Jednolity Plik Kontrolny).
12. Postanowienia niniejszego paragrafu nie znajdują zastosowania w przypadku informacji,
które zostaną przekazane Usługodawcy przez Usługobiorcę, a których całość lub
jakakolwiek część będą stanowiły podstawę rozwoju Serwisu Internetowego lub
jakiejkolwiek z posiadanych przez niego funkcjonalności, w tym jego zmiany, usunięcia,
aktualizacji, rozszerzenia, dodania nowych funkcjonalności, itp. W razie wątpliwości
Strony zgodnie ustalają, że całość lub jakakolwiek część informacji, o której mowa w
zdaniu poprzednim, nie stanowi Informacji Poufnych.
12 POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie dnia 9.12.2019r.
2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do jednostronnej zmiany postanowień niniejszego
Regulaminu, bez konieczności uzasadniania przyczyn takiej zmiany i jednocześnie
zobowiązuje się do informowania Usługobiorcy o każdorazowej zmianie Regulaminu
poprzez umieszczenie jednolitego tekstu Regulaminu na stronie wkilkachwil.pl lub
umieszczenie stosownej informacji w Koncie Usługobiorcy.
3. Zmiany dokonane w Regulaminie wchodzą w życie z upływem 7 dni od momentu
udostępnienia ich treści na stronie wkilkachwil.pl
4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie będą miały
odpowiednie przepisy prawa polskiego, w szczególności przepisy Ustawy z dnia 23
kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1025 ze zm.).
5. Wszelkie spory wynikłe na tle wykonywania Umowy będzie rozstrzygał sąd właściwy dla
siedziby Usługodawcy.