Regulamin

REGULAMIN
ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ PRZEZ SYNERIZ SP. Z O.O.
ZA POMOCĄ SERWISU INTERNETOWEGO wKilkaChwil.pl

1 POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Niniejszy Regulamin świadczenia Usług drogą elektroniczną (zwany dalej
„Regulaminem”) określa zasady i warunki świadczenia przez Syneriz Sp. z o.o. usług za
pomocą Serwisu Internetowego wKilkaChwil.pl, warunki zawierania i rozwiązywania
Umów o świadczenie takich Usług, a także tryb postępowania reklamacyjnego.
2. Usługa wKilkaChwil.pl –  jest usługą bezpłatną.
3. Zawarcie Umowy o świadczenie Usług drogą elektroniczną wskazanych w niniejszym
Regulaminie następuje pod warunkiem rejestracji w Serwisie Internetowym
wKilkaChwil.pl, zapoznania się i akceptacji treści niniejszego Regulaminu Przez zawarcie
Umowy o świadczenie Usług drogą elektroniczną Syneriz Sp. z o.o. zobowiązuje się
udostępnienia Kursu „Rodo w Kilka Chwil” na rzecz Usługobiorcy za pomocą Serwisu
Internetowego wKilkaChwil.pl na podstawie, w ramach i na zasadach wskazanych w
niniejszym Regulaminie.
2 DEFINICJE
1. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:
a) „Usługodawcy”– należy przez to rozumieć Syneriz Spółkę z ograniczoną
odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Marszałkowska nr 111, 00-102
Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego
prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS: 0000730510, NIP:
5252750039, REGON: 380201801, kapitał zakładowy: 10.000,00 zł, e-
mail: biuro@wkilkachwil.pl  – która jako osoba prawna świadczy Usługi drogą
elektroniczną;
b) „Usługobiorcy”– należy przez to rozumieć osobę fizyczną niemającą statusu
konsumenta w rozumieniu art. 22 1  ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks
cywilny  (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1025 ze zm.), osobę prawną lub jednostkę
organizacyjną   nieposiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje
zdolność prawną, prowadzącą we własnym imieniu działalność gospodarczą –
korzystającą z Serwisu Internetowego przy pomocy utworzonego dla niej przez
Usługodawcę Konta Usługobiorcy. Usługobiorca zawierając Umowę oświadcza
jednocześnie, że nie jest konsumentem. Niniejszy Regulamin nie ma
zastosowania do umów zawieranych pomiędzy Usługodawcą a konsumentami;
c) „Stronach”– należy przez to rozumieć łącznie Usługodawcę i Usługobiorcę;
d) „Przedsiębiorstwie” – należy przez to rozumieć zorganizowany zespół
składników niematerialnych i materialnych przeznaczonych do prowadzenia
działalności gospodarczej;
e) „Umowie”– należy przez to rozumieć zawartą przez Strony umowę, której
przedmiot obejmuje świadczenie przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy Usług
określonych w niniejszym Regulaminie. Zawarcie Umowy następuje poprzez
zarejestrowanie się przez Usługobiorcę, za pośrednictwem Serwisu Internetowego
www.wkilkachwil.pl, zaakceptowanie postanowień Regulaminu, potwierdzenie tej
rejestracji przez Usługodawcę.
f) „Usługach” lub zamiennie „Usłudze”– należy przez to rozumieć usługi w
rozumieniu UŚUDE (Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną), świadczone drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy na
zasadach określonych w niniejszym Regulaminie;
g) „Serwisie Internetowym”– należy przez to rozumieć platformę internetową
wKilkaChwil.pl administrowaną przez Usługodawcę, dostępną on-line poprzez
witrynę wkilkachwil.pl, za pośrednictwem której świadczone są przez
Usługodawcę Usługi na rzecz Usługobiorcy;
h) „Systemie Teleinformatycznym” należy przez to rozumieć zespół
współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania,
zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie
danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego
rodzaju sieci telekomunikacyjnego urządzenia końcowego w rozumieniu ustawy z
dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1907);
i) „Koncie Usługobiorcy” – należy przez to rozumieć indywidualne konto założone
dla Usługobiorcy w ramach świadczenia Usług przez Usługodawcę, przy pomocy
którego Usługobiorca korzysta z dostępu do Serwisu Internetowego;
j) „Adresie Elektronicznym” – należy przez to rozumieć oznaczenie Systemu
Teleinformatycznego umożliwiające porozumiewanie się za pomocą środków
komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej;
k) „Informacji Poufnej” należy przez to rozumieć informację poufną uzyskaną w
związku z zawartą pomiędzy Stronami Umową, w szczególności każdą informację
strategiczną, techniczną, technologiczną, prawną, biznesową, handlową i
organizacyjną, umieszczoną w Serwisie Internetowym przez Usługobiorcę, która
posiada wartość dla Strony ujawniającej ją, a która jest możliwa do
zidentyfikowania jako informacja stanowiąca tajemnicę Przedsiębiorstwa i nie jest
powszechnie znana;
l) „Danych Osobowych” należy przez to rozumieć informacje o zidentyfikowanej
lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej;
m) „Administratorze Danych Osobowych”należy przez to rozumieć Syneriz Spółkę
z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Marszałkowska nr
111, 00-102 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru
Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie,
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS: 0000730510, NIP:
5252750039, REGON: 380201801, kapitał zakładowy: 10.000.00 zł, e- mail:
biuro@wkilkachwil.pl  – jako osoba prawna, która samodzielnie lub wspólnie z
innymi ustala cele i sposoby przetwarzania Danych Osobowych;
n) „Regulaminie”– należy przez to rozumieć niniejszy dokument;
o) „UŚUDE”– należy przez to rozumieć ustawę z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu
usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1219 ze zm.);
p) „RODO”– należy przez to rozumieć ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU
EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w
sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1 z
dnia 2016.05.04).

 1. Serwis Internetowy, działający on-line za pośrednictwem witryny wkilkachwil.pl, stanowi
  platformę internetową, za pomocą której Usługodawca świadczy na rzecz Usługobiorcy
  Usługi polegające na udostępnieniu drogą elektroniczną w całości lub części zasobów
  Serwisu Internetowego polegających na umożliwieniu Usługobiorcy, w ramach
  posiadanego przez niego Konta Usługobiorcy dostępu do Kursu Rodo w Kilka Chwil.
 2. W okresie korzystania z Usługi, Usługobiorca uzyskuje dostęp do Serwisu Internetowego
  wyłącznie on-line, w sposób określony w Regulaminie, pod warunkiem zapewnienia
  przez Usługobiorcę i na jego koszt dostępu do Internetu i odpowiedniego sprzętu
  komputerowego określonego w § 9 ust. 1 niniejszego Regulaminu.
  4. Z zastrzeżeniem odmiennych postanowień Regulaminu, Serwis Internetowy jest
  dostępny dla Usługobiorcy w okresie korzystania przez niego z Usługi, przez całą dobę i
  siedem dni w tygodniu.
  5. Usługodawca zastrzega możliwość zaistnienia niedostępności on-line Serwisu
  Internetowego dla Usługobiorcy celem zapewnienia bezpieczeństwa i stabilności
  świadczenia Usług na potrzeby napraw, konserwacji, wprowadzania niezbędnych
  adaptacji, zmian i innych tym podobnych czynności. Usługodawca dołoży starań, aby
  planowane przerwy techniczne, związane z przerwą w funkcjonowaniu Serwisu
  Internetowego odbywały się w godzinach pomiędzy godziną 18.00 a godziną 7.00 dnia
  następnego.
  6. Wszelkie przerwy lub ograniczenia w świadczeniu Usług za pośrednictwem Serwisu
  Internetowego w przypadkach wskazanych w § 3 ust. 6 niniejszego Regulaminu uznaje
  się za zgodne i dopuszczalne w ramach Umowy i nie mogące rodzić żadnej
  odpowiedzialności Usługodawcy wobec Usługobiorcy.
  7. Usługodawca zastrzega sobie prawo do:
  a) Zmiany funkcjonalności Serwisu Internetowego w dowolnej chwili, zarówno
  poprzez rozbudowywanie go o nowe funkcje jak i zmiany istniejącej
  funkcjonalności;
  b) Zmiany zakresu świadczonych Usług oraz dodawania i usuwania Usług;
  c) Zmiany obszarów funkcjonalności poprzez dodawanie bądź usuwanie obszarów
  funkcjonalności.
 3. Usługodawca zastrzega sobie prawo przeniesienia Serwisu Internetowego w tym praw i
  obowiązków wynikających z niniejszego Regulaminu na podmiot trzeci za uprzednim
  powiadomieniem Usługobiorcy, na co Usługobiorca wyraża zgodę.
  9. Usługodawca zastrzega sobie prawo zaprzestania wykonywania działalności w zakresie
  prowadzenia Serwisu Internetowego po uprzednim poinformowaniu Usługobiorcy z 3
  miesięcznym wyprzedzeniem.
  3 ZASADY DOSTĘPU DO SERWISU INTERNETOWEGO
  1. Warunkiem korzystania przez Usługobiorcę z Serwisu Internetowego, jest akceptacja
  postanowień Regulaminu, rejestracja Konta Usługobiorcy w Serwisie Internetowym.
  2. Poprzez zarejestrowanie Konta Usługobiorcy oraz akceptację postanowień Regulaminu
  Usługobiorca składa oświadczenie woli wyrażające zgodę na świadczenie Usług drogą
  elektroniczną zgodnie z postanowieniami Regulaminu.
  3. Podczas rejestracji Konta Usługobiorcy wprowadza on ustalone przez siebie i znane
  tylko sobie login i hasło. Usługobiorca ma obowiązek dbać, aby jego login i hasło
  pozostały poufne, a w szczególności nie może ich udostępniać osobom nieuprawnionym.
  4. Podczas rejestracji Konta Usługobiorcy podaje on dane, które mogą obejmować:
  a) nazwa przedsiębiorstwa/imię i nazwisko przedsiębiorcy lub imiona i nazwiska
  przedsiębiorców działających w formie spółki cywilnej;
  b) Imię i nazwisko
  c) Zajmowane stanowisko
 4. d) Adres Elektroniczny;
  W celu rejestracji Konta Usługobiorcy powinien on:
  a) wypełnić formularz rejestracyjny znajdujący się w Serwisie Internetowym;
  b) wypełnić wszystkie pola formularza oznaczone gwiazdką jako obowiązkowe.
  6. Dane wpisane do formularza rejestracyjnego podczas rejestracji Konta Usługobiorcy
  powinny dotyczyć Usługobiorcy zamawiającego Usługę oraz powinny być poprawne.
  7. Podczas rejestracji Konta Usługobiorcy na wskazany we wniosku rejestracyjnym Adres
  Elektroniczny wysłane zostanie potwierdzenie rejestracji Konta Usługobiorcy w Serwisie
  Internetowym, z prośbą o zweryfikowanie danych i zakończenie rejestracji Konta
  Usługobiorcy.
  8. Po zakończeniu procesu rejestracji Konta Usługobiorcy otrzymuje on dostęp do Konta
  Usługobiorcy.
  9. Usługobiorca ma prawo do poprawienia wpisanych przez siebie danych w formularzu
  rejestracyjnym podczas rejestracji Konta Usługobiorcy. W celu zmiany informacji
  wpisanych w formularzu rejestracyjnym podczas rejestracji Konta Usługobiorcy
  Usługobiorca powinien zalogować się w Serwisie Internetowym, gdzie ma możliwość
  edytowania wszystkich danych. Po dokonaniu zmiany danych Usługobiorca powinien je
  zatwierdzić, aby zmiany zostały zapisane. Usługodawca nie jest zobowiązany do
  przyjęcia rejestracji Konta Usługobiorcy i może odmówić zawarcia Umowy bez podania
  powodu.
  10. Za dzień zawarcia Umowy uważa się dzień potwierdzenia email za pomocą kliknięcia w
  link aktywacyjny.
  4 PŁATNOŚĆ
  Korzystanie przez Usługobiorcę z Serwisu Internetowego i Kursu „RODO w Kilka Chwil” jest
  nieodpłatne.
  5 ROZWIĄZANIE I WYGAŚNIĘCIE UMOWY
  1. Umowa wygasa również w razie likwidacji Usługodawcy albo zaprzestania prowadzenia
  przez Usługodawcę działalności gospodarczej (z zastrzeżeniem postanowień § 3 ust. 9).
  2. Usługodawca ma prawo według swego wyboru zawiesić wykonywanie Umowy albo
  rozwiązać Umowę ze skutkiem natychmiastowym oraz bez uprzedzenia zablokować
  dane Konto Usługobiorcy jeśli Usługobiorca:
  a) narusza postanowienia Regulaminu lub nie stosuje się do obowiązujących
  przepisów prawa;
  b) umożliwia dostęp do swojego Konta Usługobiorcy osobom nieuprawnionym;
  c) korzysta z Konta Usługobiorcy niezgodnie z przeznaczeniem,
  d) korzysta z Konta Usługobiorcy w sposób niezgodny z obowiązującym prawem;
  e) wykonuje operacje zagrażające naruszeniem stabilności i prawidłowości pracy
  Serwisu Internetowego, jak również zagrażające bezpieczeństwu danych innych
  Usługobiorców.
 5. Usługodawca zastrzega prawo wypowiedzenia Umowy w każdym czasie bez podania
  przyczyn ze skutkiem natychmiastowym  bez ponoszenia odpowiedzialności z tego
  tytułu.
  6 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
 6. Usługodawca jako Administrator Danych Osobowych dokłada wszelkich starań, aby
  zapewnić wszelkie możliwe środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony Danych
  Osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą,
  zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze
  wszystkimi obowiązującymi przepisami prawa, w tym RODO.
  2. W ramach świadczenia Usług przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy może
  dochodzić do przetwarzania przez Usługodawcę Danych Osobowych Usługobiorcy, a
  także Danych Osobowych pracowników, współpracowników, zgodnie z niniejszym
  regulaminem i polityką prywatności
  3. Usługodawca korzysta w Serwisie Internetowym z plików cookies i innych podobnych
  technologii, żeby poprawić efektywność i zaproponować Usługobiorcy coraz doskonalsze
  funkcjonalności Serwisu Internetowego oraz bardziej dopasowane reklamy. Jeśli
  Usługobiorca nie zgadza się na zapisywanie i odbieranie informacji w plikach cookies,
  może on zmienić zasady dotyczące plików cookies za pomocą ustawień swojej
  przeglądarki internetowej lub zastosowanie tzw. opt-out na stronie dostawcy danego
  rozwiązania technologicznego. Szczegółowe informacje odnośnie stosowanych przez
  Usługodawcę technologii dostępne są w Polityce cookies.
  4. Więcej informacji na temat przetwarzania Danych Osobowych Usługobiorca znajdzie w
  Polityce Prywatności.
  7 ODPOWIEDZIALNOŚĆ
  1. Usługodawca nie przyznaje gwarancji żadnego rodzaju zarówno w odniesieniu do
  świadczonych przez Usługodawcę Usług, jak i co do Serwisu Internetowego oraz treści w
  nim zawartych.
  2. Wszelkie dane są wprowadzane do Serwisu Internetowego przez Usługobiorcę lub osoby
  przez niego wyznaczone za pośrednictwem Konta Usługobiorcy. Usługobiorcy zakazuje
  się przy wprowadzaniu do Serwisu Internetowego dostarczania treści o charakterze
  bezprawnym. Usługobiorca ponosi pełną odpowiedzialność za poprawność, zakres,
  kompletność, treść i zgodność z przepisami prawa danych wprowadzonych i
  przechowywanych przy wykorzystaniu Serwisu Internetowego. Usługodawca nie ponosi
  odpowiedzialności za poprawność dokonywania przez Usługobiorcę czynności lub
  wprowadzonych jakichkolwiek danych w Serwisie Internetowym.
  3. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowości w świadczeniu Usług
  powstałe w wyniku:
  a) celowego lub przypadkowego nieprawidłowego korzystania przez Usługobiorcę z
  Serwisu Internetowego;
  b) zmian wprowadzonych w Serwisie Internetowym lub otoczeniu technologicznym
  Serwisu Internetowego przez Usługobiorcę lub inny podmiot działający na rzecz
  Usługobiorcy w jakiejkolwiek formie i na podstawie jakiegokolwiek stosunku
  prawnego lub faktycznego;
  c) celowego lub przypadkowego dostępu do Serwisu Internetowego lub otoczenia
  technologicznego Serwisu Internetowego przez osoby nieuprawnione lub
  nieposiadające odpowiednich kwalifikacji – zarówno osoby trzecie, jak i osoby
  związane z Usługobiorcą w jakiejkolwiek formie i na podstawie jakiegokolwiek
  stosunku prawnego lub faktycznego;
  d) celowego lub przypadkowego zniszczenia sprzętu koniecznego do użytkowania
  Serwisu Internetowego lub otoczenia technologicznego Serwisu Internetowego
  przez Usługobiorcę, osoby trzecie, jak i przez osoby związane z Usługobiorcą w

jakiejkolwiek formie i na podstawie jakiegokolwiek stosunku prawnego lub
faktycznego;
e) jakiegokolwiek działania celowego lub przypadkowego (także zdalnego)
nakierowanego na Usługodawcę, Serwis Internetowy lub otoczenie
technologiczne Serwisu Internetowego dokonywanego przez jakikolwiek podmiot
trzeci, zarówno za wiedzą lub zgodą Usługobiorcy, jak i bez wiedzy czy zgody
Usługobiorcy.

 1. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za ujawnienie, utratę lub zniekształcenie
  danych wprowadzonych przez Usługobiorcę do Serwisu Internetowego, wynikłe z
  jakiejkolwiek innej przyczyny niż wina umyślna Usługodawcy.
  5. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za działanie urządzeń oraz sieci
  telekomunikacyjnych i informatycznych niebędących pod kontrolą Usługodawcy.
  6. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za niezgodne z prawem wykorzystanie
  Serwisu Internetowego przez Usługobiorcę, w tym nie ponosi odpowiedzialności za
  szkody powstałe po stronie osób trzecich w wyniku korzystania z Serwisu Internetowego
  przez Usługobiorcę.
  7. W zakresie dozwolonym prawem, wyłączona jest odpowiedzialność Usługodawcy za
  wszelkie szkody pośrednie, utracone korzyści, czyste straty finansowe, utratę wizerunku
  wynikające lub związane z wykonywaniem przez Usługodawcę zobowiązań wynikających
  z Umowy.
  8. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienie bądź niewykonanie
  zobowiązań wynikających z Umowy zawartej z Usługobiorcą, jeżeli opóźnienie bądź
  niewykonanie było skutkiem działania siły wyższej lub innych zdarzeń, których
  Usługodawca nie mógł przewidzieć i na które nie miał wpływu. Przez Siłę Wyższą
  rozumie się zdarzenie nadzwyczajne, zewnętrzne, którego nie można przewidzieć i
  któremu nie można było zapobiec. Za okoliczności stanowiące Siłę Wyższą uznaje się w
  szczególności wojnę, klęski żywiołowe, strajki, awarie, ataki DDoS lub inne zakłócenia w
  działaniu sieci telekomunikacyjnej lub infrastrukturze teleinformatycznej, a także
  nadzwyczajne działania rządowe i administracyjne oraz działania podmiotów mających
  wpływ na funkcjonowanie Serwisu Internetowego, a których działalność jest niezależna
  od Usługodawcy.
  9. Niezależnie od liczby i podstawy roszczeń Usługobiorcy lub osoby trzeciej Usługobiorca
  zwalnia Usługodawcę z wszelkich zobowiązań.
  10. Serwis Internetowy może zawierać odnośniki do innych witryn internetowych.
  Usługodawca nie odpowiada za treść, formę oraz poprawność informacji zawartych w
  tych odnośnikach. Przeglądanie zawartości odnośników odbywa się na własne ryzyko
  Usługobiorcy.
  11. Usługodawca zastrzega sobie prawo umieszczania w dowolnej części Serwisu
  Internetowego treści reklamowych w formach stosowanych w Internecie. Usługodawca
  nie ponosi odpowiedzialności za treści reklamowe zamieszczane na Serwisie
  Internetowym oraz za wynikające z tego tytułu roszczenia osób trzecich.
  8 WYMAGANIA TECHNICZNE
  1. Warunkiem korzystania z Systemu Internetowego jest spełnienie poniższych wymagań
  technicznych:
  a) Połączenie z siecią Internet;
 2. b) Dostęp do indywidualnego konta poczty elektronicznej e-mail;
  c) Posiadanie systemu operacyjnego Microsoft Windows (w jednej z dwóch
  najnowszych oficjalnych wersji), min. 2 GB RAM, rozdzielczość min. 1024×768 w
  trybie high color, 1 GB wolnej przestrzeni dyskowej;
  d) Prawidłowo skonfigurowana przeglądarka internetowa w najnowszej oficjalnej
  wersji: Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Safari, Opera;
  e) Możliwość uruchomienia apletów Java w przeglądarce internetowej;
  f) W przypadku korzystania z Usługi pobrania plików (Wzorów Dokumentów) – także
  posiadanie i zainstalowanie przez Usługobiorcę odpowiedniego oprogramowania
  umożliwiającego odczytywanie lub zapisywanie pobranego pliku w formacie PDF,
  DOC, XLS lub MP3.
 3. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe działanie Serwisu
  Internetowego, jeżeli sprzęt komputerowy, oprogramowanie lub dostęp do Internetu
  Usługobiorcy nie spełniają wskazanych w §8 ust. 1 wymagań technicznych.
  3. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za nadmierne przeciążone łącze internetowe
  Usługobiorcy, a także inne łącza między operatorskie. Usługodawca nie ponosi także
  odpowiedzialności za zakłócenia w funkcjonowaniu Serwisu Internetowego wywołane
  niedozwoloną ingerencją Usługobiorcy lub osób trzecich, także zdalną, niezależną od
  Usługodawcy.
  4. Koszt dostosowania do wymogów technicznych określonych w §8 ust. 1 w całości ponosi
  Usługobiorca. Usługodawca nie ponosi kosztów związanych z uzyskaniem przez
  Usługobiorcę niezbędnego dostępu do Serwisu Internetowego dzięki korzystaniu przez
  Usługobiorcę z Internetu lub innych środków komunikowania się na odległość, a także
  właściwego oprogramowania do korzystania z dostępu do Serwisu Internetowego lub
  umożliwiającego odczytanie lub zapisanie pliku. Zasady i koszty takiego dostępu reguluje
  umowa zawarta przez Usługobiorcę z podmiotem udostępniającym takie usługi lub
  oprogramowanie.
  9 PRAWA AUTORSKIE
  1. Serwis Internetowy oraz jego poszczególne elementy, znaki towarowe i inne zawarte w
  nim oznaczenia i treści są przedmiotem ochrony wynikającej z powszechnie
  obowiązujących przepisów prawa, w tym ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie
  autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1191 ze zm.), ustawy z dnia 30
  czerwca 2000 r. prawo własności przemysłowej (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 776 ze zm.) oraz
  ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych (t.j. Dz.U. 2001 Nr 128, poz. 1402
  ze zm.).
  2. Majątkowe prawa autorskie do treści znajdujących się w Serwisie Internetowym stanowią
  własność Usługodawcy lub zostały mu udostępnione na podstawie stosownej umowy i
  podlegają ochronie prawnej zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
  3. Usługobiorca ma prawo korzystać z Serwisu Internetowego i zawartych w nim treści w
  celu realizacji swoich uprawnień określonych w niniejszym Regulaminie.
  4. W zakresie prawa do korzystania z Serwisu Internetowego, o którym mowa w § 9 ust. 3,
  Usługobiorca nie ma prawa do:
  a) usuwania bądź zmiany znaków handlowych i informacji o Usługodawcy podanych
  w elementach Serwisu Internetowego i materiałach towarzyszących;
  b) modyfikowania kodu wynikowego jakiegokolwiek programu wchodzącego w skład
  Serwisu Internetowego;
 4. c) wykonywania kopii programów i treści będących elementami Serwisu
  Internetowego
  d) samodzielnego oddzielania od całości Serwisu Internetowego jakiejkolwiek części,
  kopiowania i umieszczania jej w jakimkolwiek innym miejscu niż tam, gdzie została
  pierwotnie umieszczona przez Usługodawcę;
  e) samodzielnego dokonywania zmian w działaniu Serwisu Internetowego oraz
  wszelkich innych zmian technicznych bez zgody Usługodawcy, w tym
  wprowadzania do nazewnictwa obowiązującego w Serwisie Internetowym zmian,
  dodatków lub skrótów, które zniekształcają treść lub formę;
  f) przeniesienia praw wynikających z Umowy na inny podmiot, bez uzyskania
  uprzedniej pisemnej zgody Usługodawcy.
 5. Usługobiorca gwarantuje Usługodawcy, że korzystanie przez niego z Serwisu
  Internetowego nie będzie naruszało przepisów prawa ani praw osób trzecich oraz nie
  będzie wiązało się z koniecznością zapłaty przez Usługodawcę jakichkolwiek opłat lub
  odszkodowań na rzecz osób trzecich, w tym organizacji zbiorowego zarządzania
  prawami autorskimi i pokrewnymi.
  6. Publikacja w ramach Serwisu Internetowego materiałów (w szczególności wstawianie
  logo, umieszczanie zdjęć lub obrazów, publikowanie i udostępnianie dokumentów i
  publikacji w formie plików elektronicznych, pisanie i wysyłanie powiadomień tekstowych)
  przez Usługobiorcę jest równoznaczna z oświadczeniem przez niego, iż posiada
  stosowne prawa do publikacji danego materiału. Usługobiorca jest uprawniony z tytułu
  praw autorskich, praw pokrewnych, praw do rozpowszechniania wizerunku, praw do baz
  danych, praw własności przemysłowej i innych praw do treści wszelkich informacji lub
  przekazów w zakresie niezbędnym do dokonania tych czynności zgodnie z prawem.
  Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za skutki prawne wynikające z naruszenia
  prawa w związku z publikacją takich materiałów przez Usługobiorcę.
  7. W przypadku wprowadzenia przez Usługodawcę do Serwisu Internetowego nowych
  funkcjonalności na podstawie idei wskazanej przez Usługobiorcę, Usługobiorca
  przyjmuje do wiadomości, że twórcą i wyłącznie uprawnionym z tytułu osobistych i
  majątkowych praw autorskich do tej funkcjonalności będzie wyłącznie Usługodawca, a
  Usługobiorcy nie należy się z tytułu wskazania idei wynagrodzenie.
  10 PROCEDURA REKLAMACYJNA
  1. Usługobiorca może zgłaszać reklamacje i informacje związane z niewykonaniem lub
  nienależytym wykonaniem przez Usługodawcę warunków Usług określonych w
  Regulaminie drogą elektroniczną na Adres Elektroniczny Usługodawcy
  biuro@wKilkaChwil.pl
  lub drogą pocztową na adres siedziby Usługodawcy, tj. Syneriz Sp. z o.o., ul.
  Marszałkowska nr 111, 00-102 Warszawa.
  2. Zgłoszenie reklamacyjne powinno określać:
  a) Dane zgłaszającego reklamację (imię i nazwisko/nazwę i adres przedsiębiorcy,
  Adres Elektroniczny);
  b) Opis zdarzenia będącego podstawą reklamacji.
  3. Reklamacja zostanie rozpatrzona przez Usługodawcę w terminie 30 dni od daty jej
  otrzymania. Jeżeli reklamacja będzie wymagała uzupełnienia to zostanie ona
  rozpatrzona w terminie 30 dni od daty otrzymania uzupełnionej reklamacji.
 6. Usługobiorca otrzyma informację o sposobie rozpatrzenia reklamacji drogą
  korespondencji elektronicznej, na Adres Elektroniczny podany w zgłoszeniu
  reklamacyjnym.
  11 POUFNOŚĆ
  2. W ramach świadczenia przez Usługodawcę Usług w Serwisie Internetowym zobowiązuje
  się on do zachowania w ścisłej tajemnicy wszelkich Informacji Poufnych uzyskanych w
  związku ze skorzystaniem przez Usługobiorcę z Usługi – Kursu Rodo w Kilka Chwil.
  3. Usługodawca zobowiązuje się do wykorzystania Informacji Poufnych jedynie w celach
  związanych z wzajemną współpracą regulowaną niniejszym Regulaminem.
  Zobowiązanie do zachowania tajemnicy obejmuje również informacje, które zostały
  ujawnione Usługodawcy przed zawarciem Umowy, w tym informacje z zastrzeżeniem
  zachowania poufności.
  4. Usługodawca zobowiązuje się do ujawnienia Informacji Poufnych jedynie tym
  pracownikom bądź osobom współpracującym z Usługodawcą na innej podstawie niż
  stosunek pracy, którym będą one niezbędne do wykonywania powierzonych im
  czynności i tylko w zakresie w jakim odbiorca informacji musi mieć do nich dostęp.
  Usługodawca jednocześnie zapewnia, że osoby wymienione w zdaniu poprzednim będą
  zobowiązane do zachowania w poufności Informacji Poufnych co najmniej w stopniu
  wskazanym w niniejszym Regulaminie.
  5. Usługodawca zobowiązuje się do podjęcia wszelkich niezbędnych kroków dla
  zapewnienia, że żaden pracownik i współpracownik otrzymujący Informacje Poufne, w
  szczególności informacje stanowiące tajemnicę Przedsiębiorstwa nie ujawni tych
  Informacji Poufnych, ani ich źródła, zarówno w całości, jak i w części osobom lub
  podmiotom trzecim bez uzyskania uprzednio wyraźnego upoważnienia na piśmie od
  Usługobiorcy, z zastrzeżeniem ust. 8 poniżej.
  6. Usługodawca ponosi odpowiedzialność za działania i zaniechania swoich pracowników i
  współpracowników, którym udostępnił Informacje Poufne, jak za swoje własne.
  7. Usługodawca zobowiązuje się do odpowiedniego zabezpieczenia i ochrony przed
  kradzieżą, utratą oraz przed dostępem osób nieuprawnionych do przekazanych
  Informacji Poufnych.
  8. Strony ustalają, że obowiązek zachowania poufności nie obejmuje informacji, które są
  powszechnie znane, z zastrzeżeniem, że nie stały się one powszechnie znane w wyniku
  naruszenia postanowień niniejszego Regulaminu.
  9. W wypadku, gdy Usługodawca otrzyma żądanie ujawnienia Informacji Poufnych w
  całości bądź w części od uprawnionego organu, Sądu lub innego podmiotu,
  Usługodawca, o ile będzie to dopuszczalne zgodnie z obowiązującym prawem,
  zobowiązuje się do natychmiastowego powiadomienia Usługobiorcy o otrzymaniu takiego
  żądania oraz okolicznościach jemu towarzyszących, w szczególności o wskazanym
  zakresie ujawnienia i podmiotu na rzecz którego ujawnienie ma nastąpić, o ile takie
  działanie nie będzie sprzeczne z prawem, oraz do skonsultowania się Usługobiorcą w
  kwestii zasadności podjęcia prawnie dostępnych kroków w celu odrzucenia, bądź
  zmniejszenia zakresu realizacji takiego żądania.
  10. Wszystkie Informacje przekazane w ramach współpracy między Stronami regulowanej
  niniejszym Regulaminem pozostaną własnością Usługobiorcy i nie będą kopiowane bez
  uprzedniej pisemnej zgody Usługodawcy.
 7. Usługodawca oświadcza, że stosuje odpowiednie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony Danych Osobowych 12. Postanowienia niniejszego paragrafu nie znajdują zastosowania w przypadku informacji,
  które zostaną przekazane Usługodawcy przez Usługobiorcę, a których całość lub
  jakakolwiek część będą stanowiły podstawę rozwoju Serwisu Internetowego lub
  jakiejkolwiek z posiadanych przez niego funkcjonalności, w tym jego zmiany, usunięcia,
  aktualizacji, rozszerzenia, dodania nowych funkcjonalności, itp. W razie wątpliwości
  Strony zgodnie ustalają, że całość lub jakakolwiek część informacji, o której mowa w
  zdaniu poprzednim, nie stanowi Informacji Poufnych.
  12 POSTANOWIENIA KOŃCOWE
  1. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie dnia 9.12.2019r.
  2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do jednostronnej zmiany postanowień niniejszego
  Regulaminu, bez konieczności uzasadniania przyczyn takiej zmiany i jednocześnie
  zobowiązuje się do informowania Usługobiorcy o każdorazowej zmianie Regulaminu
  poprzez umieszczenie jednolitego tekstu Regulaminu na stronie wkilkachwil.pl lub
  umieszczenie stosownej informacji w Koncie Usługobiorcy.
  3. Zmiany dokonane w Regulaminie wchodzą w życie z upływem 7 dni od momentu
  udostępnienia ich treści na stronie wkilkachwil.pl
  4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie będą miały
  odpowiednie przepisy prawa polskiego, w szczególności przepisy Ustawy z dnia 23
  kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1025 ze zm.).
  5. Wszelkie spory wynikłe na tle wykonywania Umowy będzie rozstrzygał sąd właściwy dla
  siedziby Usługodawcy.